تست و بازرسی چاه های ارت و همبستگی

لزوم تست و بازرسی فنی سیستم  ارتینگ

باتوجه به اهمیت بالای سیستم اتصال به زمین که دو وظیفه ی اصلی حفظ ایمنی و حفاظت فنی تجهیزات در تاسیسات برقی را به عهده دارد، براساس ماده22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها (مصوب شورای عالی حفاظت فنی کشور به ریاست وزارت کار )، تست سالیانه ی سیستم ارتینگ واخذ تاییدیه ی آن ، یکی از الزامات وزارت کار برای کارگاه های  مختلف(دارای ساختمانهای اداری ، تجاری ، سوله های صنعتی ، کانکس و ….)، می باشد.

 تست ارت با درخواست مالک و یا کارفرما و توسط کارشناسان /مشاوران حفاظت فنی-ایمنی   وزارت کار(کارشناس حفاظت فنی- ایمنی برق) انجام می شود.

 هنگام تست ارت باید به نکات زیر توجه کرد :

1- کلیه نکات ایمنی  باید هنگام تست ارت رعایت گردد

2-  کاتالوگ دستگاه را مطالعه کرده باشیم.

3-مسیر آزمون باید به نحوی انتخاب شود که خطرات احتمالی به حداقل برسد . در صنایع پرخطر باید حتما زون های خطر مشخص شده باشد .

4-قبل از تست باید نداشتن ولتاژسیستم زمین اطمینان حاصل نمود.

5- قبل از جدا کردن یک الکترود از سیستم زمین بایستی از عدم وجود جریان های بزرگ درآن اطمینان حاصل نمود.

6- نباید تمامی الکترود های زمین یک سیستم را یک جا قطع نمود،مگر آنکه تاسیسات مربوطه ازقبل به طور کامل بی برق شده باشند.

7-تنها اشخاص ذی صلاح میتوانند سیستم ارت را مورد ارزیابی قرار داده و تاییدیه صادر نماینده

اشخاص ذی صلاح :

مشاوران حفاظت فنی که پروانه صلاحیت در زمینه ی تخصصی ایمنی برق از شورای عالی حفاظت فنی کشور ( به ریاست وزارت کار )  اخذ نموده اند می توانند سیستم زمین (سیستم ارتینگ) ، سیستم صاعقه گیر وایمنی شبکه های فشارضعیف و فشار قوی را به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار دهنددرصورت مطابقت با آیین نامه های حفاظت فنی وزارت کار  تاییدیه جهت ادامه بهره برداری از سیستم را صادر نمایند.

 

این تاییدیه مورد قبول برای:

1-بازرسان محترم وزارت کار

2-مسولین محترم  ایمنی صنایع و ادارات

3-کارشناسان محترم سازمان  استاندارد 

4- کارشناسان محترم  اداره ی آتش نشانی

5-کارشناسان محترم شرکت توزیع برق (اداره ی برق )

6- کارشناسان محترم رسمی دادگستری

5-ناظران محترم نظام مهندسی ساختمان

می باشد .