پایه واساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری ، بازرسی جوش می باشد .کدها واستانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس ، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند. این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در 3 مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود . شرکت اوج سنجش سپاهان از خدمات بازرسین جوش مجرب و تأیید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 در پروژه های بازرسی خود استفاده می نماید.

باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بررسی تمامی جوانب ، بازرسین جوش این شرکت از چک لیست های بازرسی استفاده می نمایند. یک نمونه از این چک لیستها به شرح ذیل آمده است :

بازرسی قبل از جوشکاری:

مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه

مطالعه وکنترل دستورالعمل های جوشکاری ( WPS )

کنترل و تائید صلاحیت جوشکاران

کنترل و بررسی برنامه تست و بازرسی (QCP or ITP)

تعیین نقاط توقف پروژه (Hold point )

تعیین برنامه گزارش نویسی و چگونگی ثبت گزارشات

تعیین چگونگی علامت گذاری موارد معیوب

کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری

کنترل کیفیت و شرایط مواد اولیه و مصرفی پروژه

کنترل لبه سازی و آماده سازی اتصالات

کنترل مونتاژ اتصالات

کنترل دقت و کالیبراسیون تجهیزات

کنترل تمیزکاری سطوح اتصالات

کنترل دمای پیشگرم (در صورت نیاز )

بازرسی حین جوشکاری:

بازرسی حین جوشکاری:

کنترل متغیرهای جوشکاری و تطابق آن با WPS

کنترل کیفیت هر یک از پاسهای جوشکاری مخصوصاً پاس ریشه

کنترل تمیز کاری بین پاسی

کنترل دمای بین پاسی (در صورت نیاز)

کنترل رعایت توالی و ترتیب هر یک از پاسهای جوشکاری

کنترل کیفیت سطوح گوجینگ شده

نظارت بر فرآیندهای NDT مورد نیاز در بین پاسهای جوشکاری (در صورت لزوم )

 

بازرسی بعد از جوشکاری:
  • کنترل شکل ظاهری جوش تکمیل شده
  • کنترل سایز جوش
  • کنترل طول جوش
  • کنترل دقت ابعادی قطعه جوشکاری شده بر اساس نقشه ها
  • نظارت بر فرآیند های NDT تکمیلی ( در صورت لزوم )
  • نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری ( در صورت لزوم )
  • تهیه گزارشات و مستندات بازرسی